Logo - E-Bradavice

Výukový řád

1. Obecný řád výuky

Bradavice jsou kouzelnická škola, kterou studenti navštěvují, aby si rozšířili své znalosti v oblasti kouzelnických věd. Studium na této škole trvá 7 kouzelnických let. Výuka v E-Bradavicích probíhá ve formě pravidelné on-line výuky v jednotlivých třídách na EB chatech - učebnách.
Není povolené provozovat výuku na externích webech ve vlastních učebnách s nutnou další registrací studentů ani na veřejných chatech z důvodu nutnosti přístupu archivu pro inspektory.

2. Školní rok

Školní rok na E-B trvá většinou 16 týdnů, z toho plyne, že jednomu kalendářnímu odpovídají dva školní. První Školní rok začíná začátkem září a končí v polovině ledna, druhý pak začíná koncem února a končí na konci června.

3. Pravidelná výuka - Novela od 1.3.2019

Každý žák E-B musí navštěvovat minimálně jeden předmět pravidelné výuky, jinak bude ze školy vyloučen.

Každý student je povinen pravidelně se zúčastňovat výukových hodin, pokud se z vážných důvodů nemůže na hodinu dostavit, je povinen se omluvit profesorovi do kabinetu. Dodatečnou omluvu nejsou profesoři povinni přijmout a též si mohou určit dobu, do které je nutno dodatečnou omluvu zaslat, nejpozději je to ovšem 3 dny po konání hodiny, později již systém omluvu neumožňuje. Nicméně, pokud ve svých pravidlech mají, že omlouvají dodatečně např. do 24 hodin, nebo do dvou či tří dnů, jsou potom studenta POVINNI OMLUVIT, pokud tuto dobu dodrží !!! Ignorace omluvenek profesory bude brána jako porušení výukového řádu.
Pokud je studentova nepřítomnost delší než jeden den, může si zadat Studijní volno a potom je po tuto dobu z hodin omlouván automaticky.
Za jeden školní rok si student může zadat maximálně 21 dní studijního volna.

Za účast na hodině získává student 10 bodů, pokud je jeho účast pouze částečná, tedy nezúčastní se hodiny celé nebo hodina trvá méně než 30 minut, získává 5 bodů za poloviční účast. V případě neomluvené neúčasti naopak 5 bodů ztrácí.

Student, který se bez omluvy vícekrát za sebou nedostaví na hodinu, může být profesorem z výuky vyřazen, zde záleží na benevolenci profesora, rovněž si profesor může na svých hodinách určit další pravidla pro studium jeho předmětu.

Automaticky je vyřazen student na konci pátého výukového týdne, pokud má v té době nulovou účast na hodině, proto je nutné na začátku roku se zúčastnit alespoň některé z prvních hodin a rovněž tak je profesor povinen odučit do pátého výukového týdne co nejvíce řádných hodin, minimálně ale jednu.

Rovněž je automaticky vyřazen student s neaktivitou více než 30 dní a celkem 8 neúčastmi na hodině.

Pro postup do vyššího ročníku je student povinen zúčastnit se alespoň 50% odučených hodin ve vybraném povinném předmětu, v případě pozdnějšího přihlášení nebo sníženého počtu odučených hodin však nejméně 5-ti hodin (v případě nižšího počtu nebude postup povolen ani při dosažení 50% přítomnosti).

Stejná pravidla platí i pro postup do vyšší třídy ve všech vyučovacích předmětech.

Během vyučovací hodiny lze studentovi přidělit body za aktivitu, odpovědi na otázky a správně provedená kouzla, nejvýše však do hodnoty 50 bodů za jednu vyučovací hodinu.

Studentům, kteří na hodinu přijdou včas, tedy přesně na začátek hodiny, budou aktivní, tedy nebudou celou hodinu jen mlčet a neodejdou před koncem hodiny, je možné udělit takzvanou Vzornou účast zvýšenou o 3 body oproti účasti běžné.

Je samozřejmě zakázáno přihlásit se z naprosto logických důvodů na dvě hodiny konané ve stejný čas.

4. Vyučovací hodina

Vyučovací hodina trvá 45 - 55 minut podle volby jednotlivých profesorů (nelze mít vyučovací hodinu naplánovánu kratší než 45 minut). Je realizována výlučně v učebnách EB, není dovoleno vykonávat výuku mimo prostory EB z důvodu namátkových kontrol obsahu a délky hodin a aktivity studentů ze strany inspektorů.

Hodinu lze odučit s jakýmkoliv počtem studentů větším než 1, hodinu s 1 přítomným studentem odučit nelze.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří hodina, na které jsou psány postupové testy nebo praktická zkouška, protože tím, že by hodina nesměla být odučena, ztratil by student, který na hodinu přišel, ne vlastní vinou právo na zvýhodněnou známku. Tudíž tuto hodinu lze zapsat a přidělit studentovi normální docházku a aktivitu, pokud ostatní studenti budou psát testy náhradním způsobem a nebude se test přesunovat na hodinu jinou. Výjimka samozřejmě neplatí pro náhradní hodinu, na které se ani testy psát nesmějí.

Typy hodin

Normální hodina:
Pokud se hodina koná v normálním čase dle rozvrhu, trvá více než 30 minut a je na ní realizován normální program dle osnov, zapisuje se jako normální hodina, je za ni přidělena normální docházka i aktivita, počítá se do odučených hodin za měsíc a je za ni přidělen plat.

Náhradní hodina:
Pokud se hodina koná v jiném než normálním čase, posunutá o více než 15 minut dopředu či dozadu nebo konaná v úplně jiném termínu (tedy je to hodina NÁHRADNÍ), zapisuje se do třídní knihy jako náhradní hodina - viz typ hodiny - a za účast na ní nejsou přidělovány body, ani se nepočítá do procent pro docházku, pouze jsou přidělovány body za aktivitu do hodnoty 40 bodů.

Náhradní hodina nesmí být spojena s hodinou normální, může se konat ve stejný den, ale musí být oddělena alespoň 15 minutovou přestávkou a v tématu je nutno uvést, za kterou hodinu je to náhrada (datum).
Na náhradní hodině se vzhledem k tomu, že není pro studenty povinná, nesmějí konat žádné důležité akce, jako například postupové zkoušky, testy apod.

Student se nesmí účastnit náhradní hodiny na úkor některé ze stálých hodin ve svém rozvrhu.

Náhradní hodina se nepočítá do 100% odučených hodin v měsíci, počítá se ale do nutných 50% odučených hodin a je za ni přidělován normální plat.

Náhradní hodina tříd stejného ročníku může být spojena, tedy vypsána na stejný čas, je ale nutné do tématu hodiny u obou tříd napsat SPOJENA S a název druhé třídy, poté se samozřejmě počítá jako jedna hodina do počtu odučených hodin.

Náhradní hodinu je nutné vzhledem k nemožnému vstupu studentů do učebny mimo výuku VLOŽIT RUČNĚ DO ROZVRHU.

Náhradní hodina, na kterou se nikdo nedostaví nebo se na ni dostaví 1 student, se NEZAPISUJE!

Neodučená hodina
hodinu neodučenou z důvodu malé účasti studentů, je nutno zapsat jako NEODUČENOU - viz typ hodiny (pro malou účast nebo jiný důvod, proč nebyla odučena), účastníkům zadat POUZE poloviční účast a přidělit neúčast těm, co se hodiny nezúčastnili (omluvenou či neomluvenou). Takovouto hodinu samozřejmě nelze později nahradit, náhradní hodiny lze vypsat pouze kvůli zrušení hodiny vinou profesora !!!

Hodina neodučená pro účast 1 studenta, tedy hodina, kterou profesor odučit nesmí, se jednou za měsíc počítá jako odučená do 100% odučených hodin v měsíci, pokud ji profesor zapíše jako typ NEODUČENÁ a do tématu napíše: z důvodu účasti 1 studenta. Aby tuto výjimku však profesor mohl uplatnit, je povinen čekat alespoň 12 - 15 minut, zda nedorazí další studenti.

Zrušená hodina:
hodinu, kterou nemůžete odučit, jste povinni zrušit v rozvrhu a též by mělo být slušností je odvolat na profesorské nástěnce s alespoň přibližným důvodem zrušení hodiny. Hodiny, které neodučíte z předem neočekávaných důvodů, jste povinni odvolat prostřednictvím např. SMS jinému profesorovi, inspektorovi nebo ředitelce školy.

Za hodiny, které nebudou odučeny a nebude studentům předem dána zpráva o jejich nekonání, obdržíte pokutu 25 galeonů a za každé dvě pokuty bude následovat pořadový trest.

Zkrácená hodina:
hodinu, kterou z jakéhokoliv důvodu odučíte pouze zkrácenou, tedy nedosahující ani 30 minut, jste povinni zapsat s tématem ZKRÁCENÁ HODINA - viz typ hodiny. Tato hodina vám nebude proplacena, ale bude se počítat do procent odučených hodin v měsíci.

Jako zkrácenou hodinu zapište například celohodinové opakování, pokud netrvá ani 30 minut, nebo hodinu zkrácenou z vašich osobních důvodů.

Jako zkrácenou nesmíte zapsat hodinu, která bude trvat méně než 15 minut a hodinu, na které není nic probíráno, hodnoceno ani opakováno !!! Takovou hodinu jste povinni zapsat jako NEODUČENOU.

Jako zkrácenou také nesmíte z programových důvodů zapsat náhradní hodinu (kolize typů hodiny), takže pokud u náhradní hodiny nemáte ani těch 30 minut času, neprovozujte ji :)

5. Domácí úkoly

Na konci hodiny pravidelné výuky může být zadán domácí úkol, který je pedagogem oznámkován a bodově ohodnocen.

Úkoly se dělí na povinné, které musejí vypracovat všichni studenti přihlášení na hodině a jejichž neomluvené neodevzdání je profesor povinen ohodnotit známkou T a nepovinné, které mohou vypracovat pouze zájemci a nejsou hodnoceny při neodevzdání známkou T.

Každý z profesorů si může zvolit, kolik bude zadávat povinných a kolik nepovinných domácích úkolů, s jedním základním pravidlem, viz níže.

Běžné domácí úkoly by neměly být složité ani příliš obsáhlé, aby je zvládli i mladší studenti a jejich požadovaná délka by neměla přesahovat 1/2 A4.
Do domácích úkolů lze započítat i ohodnocení sešitu s celoročními zápisky.

Vypracování domácího úkolu se hodnotí následovně: Vynikající (20 bodů), Nad očekávání (15 bodů). Přijatelné (10 bodů), Mizerné (5 bodů), Hrozné (0 bodů). V případě, že student úkol neodevzdá včas a neomluví se, dostává Trolla. V případě vícenásobného výskytu Trollů může vyučující profesor studenta ze svého předmětu vyloučit.

Během školního roku MŮŽE být zadána pololetní domácí práce a ke konci roku závěrečná domácí práce - esej, která je složitější a má větší rozsah než obyčejný úkol a je také více bodově hodnocena. Jedná se o velmi důležitou práci, na které by si měl každý student dát záležet. Její požadovaná minimální délka by měla být vzhledem k bodovací tabulce max. 2 a 1/2 A4, protože delší práce nemůže být dostatečně obodována v limitu bodů za esej.

Každý profesor je povinen zadat alespoň 2 povinné domácí úkoly (včetně domácích prací) za 1 školní rok, tedy každému studentovi přidělit minimálně 2 známky za domácí úkol (nebo domácí práci) a to včetně Trolla při jeho neodevzdání.
Maximálně může těchto známek udělit 12, 10 domácích úkolů, jedna pololetní domácí práce a jedna závěrečná domácí práce.

Domácí úkoly je každý profesor povinen zadat do úkolníčku studentů včetně celého znění úkolu (není možné úkoly dávat ve formě odkazu někam jinam) a jejich odevzdání zahrnout do klasifikace a poté ohodnotit známkou.

Ohodnotit úkol a přidělit známku je profesor povinen co nejdříve po termínu odevzdání úkolu, nejpozději ovšem do 14 dnů od poslední možnosti zaslat úkol.

Domácí úkoly lze posílat pouze přes úkolníček, nelze je zasílat profesorům na soukromé maily ani do SP, takovýto úkol nelze ohodnotit a nelze takto posílat ani opravené domácí úkoly, každý domácí úkol musí být zaslaný do databáze školy!!!

6. Ostatní známky

Na hodinách pravidelné výuky je možné přidělit známku vyjímečně a to pouze v těchto případech:

Pololetní nebo závěrečné opakování - v pololetí a na konci školního roku lze provést velké, tedy celohodinové opakování (přičemž za celohodinové opakování se považuje velké opakování pololetních či celoročních znalostí trvající minimálně 30 minut, tedy obsahující otázky na minimálně 30 minut zpracování, nelze sem zahrnout jednoduchý testík na 15 minut !!! Je poté lhostejné, zda se po jeho skončení koná ještě doplňujícící činnost, zobrazení správného řešení či něco jiného, nebo je opakování jedinou součástí hodiny).
Výsledkem takového velkého opakování je poté známka a ještě aktivita v hodině, tedy maximálně celkem 70 bodů (20 známka + 50 za aktivitu), dále tuto známku budeme nazývat jen "zvýhodněná známka".

Praktická zkouška - kromě postupové zkoušky (celoročního opakování) lze udělit zvýhodněnou známku za praktickou celoroční zkoušku, pokud je organizována na zvláštní hodině a je celohodinová (viz pravidlo celohodinového opakování uvedené výše), tedy oddělená od testu vzhledem k omezení max. možného bodového zisku z jedné hodiny (70 b.).

Každý profesor je povinen za rok udělit alespoň jednu z těchto zvýhodněných známek, respektive přesněji řečeno je povinen organizovat alespoň závěrečné opakování (viz informace dále), maximálně může udělit však DVĚ tyto zvýhodněné známky, tedy buď pololetní a závěrečné opakování (postupová zkouška) NEBO závěrečné opakování (postupová zkouška) a praktickou postupovou zkoušku.
Jinou, než zvýhodněnou známku nelze na hodině přidělit!!!

Pololetní nebo celoroční test, případně praktická zkouška, smí být ohodnocen zvýhodněnou známkou pouze tehdy, pokud ho student píše na řádné opakovací hodině! Pokud ho dopisuje později, v náhradní učebně či přes SP (nelze ho dopisovat na jiné hodině, která má svůj vlastní program), smí za něj již obdržet pouze obyčejnou známku, nicméně i tuto známku je profesor povinen přidělit, to znamená, že minimálně závěrečné opakování je student povinen absolvovat na hodině či v náhradním termínu a pokud tak neučiní, je mu přidělena známka T.

Všechna ostatní činnost v hodině, malé testy, provádění kouzel, opakování z hodiny na hodinu, cvičení, výroba lektvarů, astronomická pozorování, diskuze apod. jsou hodnoceny jako aktivita v hodině a není za ně udělována známka.

Celkový počet známek za školní rok je minimálně 3 (bez Trollů), tedy profesor je povinen vypsat 2 domácí úkoly + 1 celohodinové opakování.
Bez udělení tohoto minimálního počtu známek nelze přidělit na vysvědčení známku umožňující studentovi postup do vyšší třídy.

7. Povinný předmět
Před koncem prvního ročníku je student povinen si označit povinný předmět, na jehož základě bude postupovat do vyšších ročníků. Tento předmět si vybírá především na základě svého zájmu, protože během studia si tento předmět již nemůže změnit bez návratu do prvního ročníku.
Povinný předmět si lze změnit pouze v případě zrušení předmětu či odchodu profesora nebo při opakovaném neotevření třídy pro jeho ročník. Ostatní případy je nutné zaslat k posouzení ředielce školy e žádostí, proč již nemůže navštěvovat svůj povinný předmět (změna v reálném životě apod.)

8. Postup do dalšího ročníku

Student postupuje do vyššího ročníku na základě úspěšného absolvování povinného předmětu. Pokud v povinném předmětu nepostoupí, nebude moci navštěvovat vyšší třídy ani v nepovinných předmětech, proto je nutné vždy ukončit zdárně především povinný předmět.
Na konci školního roku profesor vypisuje postupové zkoušky, na jejichž výsledku závisí celková známka na vysvědčení. Tyto zkoušky nejsou povinné v případě, že profesor zadal záverečnou domácí práci - esej.
Studentovi bude umožněno postoupit do vyššího ročníku, má-li vysvědčení s dobrou známkou z povinného předmětu, který si vybral. Dobrou známkou se rozumí Vynikající, Nad očekávání nebo Přijatelné.

Tuto "dobrou známku" je možno udělit pouze v případě, že se student zúčastní závěrečného opakování nebo odevzdá závěrečnou esej a získá ještě další dvě známky kromě T za domácí úkoly, praktickou zkoušku nebo opakování v pololetí (podle stylu organizace výuky profesora).
9. Zkoušky NKÚ
Student, který dokončil svůj povinný předmět, se může přihlásit na zkoušku NKÚ. Na tuto zkoušku se přihlašuje do pololetí ve foru k tomu určenému.

Zkoušku z ostatních dokončených předmětů může vykonat až po složení (případně souběžně) se zkouškou z povinného předmětu.

Student (zaměstnanec), který vykonal zkoušku NKÚ z nějakého předmětu, se může přihlásit a navštěvovat tentýž předmět u jiného profesora, nemůže však u něj skládat další zkoušku NKÚ. Zaměstnanci a absolventi mohou po složení zkoušky opakovat předmět i u stejného profesora, pokud je ke studiu ochoten je přijmout, vzhledem k tomu, že jejich body se nezapočítávají do šp a tudíž je lhostejné, zda studují něco stejného znovu.

10. Zkoušky OVCE
Student, který složil zkoušku NKÚ ze svého povinného předmětu, se může přihlásit na zkoušku OVCE. Na tuto zkoušku se přihlašuje během první poloviny školního roku ve foru pro zkoušky NKÚ.

Zkouška OVCE se skládá pouze z písemné práce, kterou je student povinen vypracovat v určeném termínu a je z obecných témat HP a kterou poté obhajuje před komisí složenou z vedení školy a profesorů většinou v přípravném týdnu následujícího roku.

Složením zkoušky OVCE se student stává automaticky absolventem školy.

11. Organizace výuky
1. Vypsání hodin
Každý profesor je povinen do zahájení přihlašování na hodiny vypsat alespoň základní hodiny pro první ročníky, ostatní může přidat postupně na základě dohody se studenty, nejpozději však do generování rozvrhu. Pokud první ročník nebude vyučovat, je povinen vypsat třídy vyšší, tak aby na začátku přihlašování na hodiny měl vypsanou alespoň nějakou třídu.

Možnost vypsání hodin je závislá na schválených osnovách, bez schválení není možné hodiny vypsat.

2. Počty tříd
Profesor si může vypsat libovolný počet tříd pro všechny ročníky, platí však pravidlo, že minimum ve třídě bude dodrženo do konce 9. výukového týdne, tedy bude počet ve třídě alespoň limitní, jinak bude povinen třídu zrušit.

Rovněž není možné vyučovat třídu, do které nechodí žádný student, ale pouze zaměstnanci. Noví profesoři mohou prvním rokem, tedy ve zkušební lhůtě, otevřít maximálně dvě třídy.

Minimální počet studentů pro otevření třídy:
- 8 v prvních třídách (toto pravidlo neplatí v případě, že profesor vyučuje pouze minimální počet tříd, tedy 1 nebo 2)
- 4 ve 2. - 4. třídách
a 3 ve vyšších třídách

Profesor vyučující povinný předmět je povinen otevřít třídu pro vyšší ročník, pokud postoupilo alespoň 6 studentů, v případě, že se přihlásí menší počet než 6, nemusí potom třídu realizovat.

Profesor vyučující nepovinný předmět nepodléhá žádným limitům ohledně otevření tříd kromě povinných 2 (výjimečně 1 - viz Povinnosti profesorů) tříd.

3. Délka hodin
Vyučující hodina by měla být dlouhá v rozmezí od 45 do 55 minut, a měla by začínat v celou hodinu nebo v nejhorším případě o půle, pokud je více hodin denně a je potřeba udělat přestávku mezi nimi, toto pravidlo je důležité především pro nepřekrývání se jednotlivých hodin pro studenty

Vyučovací hodiny nesmějí být vypsané na sobotu kvůli konání slavností a famfrpálových tréninků

4. Organizace hodin
Profesor si organizuje hodiny zcela dle svých představ, na konci hodiny je však povinen smazat chat jedné hodiny, ideálně vcelku kvůli uložení celé hodiny jako celku do archivu výuky.

5. Zápis do třídní knihy
Zápis do třídní knihy se skládá z označení docházky, přidělení bodů za aktivitu v hodině a za označení hodiny (normální nebo náhradní)
Každý profesor je povinen si zkontrolovat zápis do třídní knihy po jeho vyhotovení a případné nesrovnalosti v přidělení bodů si zkontrolovat v operacích školy a do 48 hodin po zapsání OPRAVIT v Přehledu docházky Opravy v databázi vzniklé nedodržením tohoto pravidla budou nadále účtované poplatkem 600 galeonů !!!

Chybný zápis v třídní knize, především neoprávněné přidělení bodů bude při namátkovém zjištění potrestáno pořadovým trestem!

Zápis do třídní knihy by měl být proveden z důvody kontroly inspektorů ten samý den nejpozději do půlnoci. Pozdější zápis (nejpozději do dvou dnů, ideálně ale druhý den) prosím ohlaste v ředitelně školy.

6. Přidělování bodů přes Přidej
Přes přidej smějí být přidělovány pouze body, jejichž důvod lze nalézt ve výběru volby Přidej, tedy v případě vyučovací hodiny pouze oprava chybně zadaných bodů za aktivitu. Přes tuto volbu NELZE opravovat body za docházku, ty je nutné opravit v Přehledu docházky.
12. Povinnosti profesorů

Každý profesor je povinen před zahájením výuky:

1. vytvořit VLASTNÍ (neokopírované jako celek z jiného webu či učebnice) osnovy na 14 týdnů výuky v jednom školním roce (včetně opakovacích hodin a postupových zkoušek) pro všechny svoje ročníky a tyto osnovy zapsat do svého Nastavení - volba Osnovy (nejpozději před odjezdem na hrad - dle pokynů inspektopra provádějícího kontrolu osnov).
2. založit si svůj kabinet a aktualizovat údaje v něm
3. vypsat alespoň 2 třídy, to znamená 2 výukové hodiny za týden do zahájení výuky a generace rozvrhu. Pokud se profesor rozhodne ze závažných důvodů (maturita, státnice, zdravotní důvody apod.) otevřít pouze jednu třídu (neplatí pro KŘ a profesora aktivního jako studenta), nebudou jeho odučené hodiny zahrnuty do hodnocení na Profesora roku a nebude moci získávat karty za odučení 100% hodin.

Noví profesoři mohou vyučovat jen první ročníky, ostatní musí zabezpečit výuku povinných předmětů pro postupující studenty vyšších ročníků. Výukové hodiny musí být v rozsahu 45-55 minut.
4. profesor je povinen vypsat alespoň základní třídy nejpozději do zahájení přihlašování na hodiny.

Po zahájení výuky je každý profesor povinen:

1. pravidelně se zúčastňovat výuky a pokud možno předem hlásit svoji neúčast. Odvolané hodiny je každý profesor povinen smazat z rozvrhu, aby se v něm neukazovaly studentům.
2. po ukončení hodiny a nebo v nejbližší době po ní (nejpozději do konce dne konání hodiny) zapsat do třídní knihy účast a obodování aktivity studentů na hodině. Nelze přidělovat body za hodinu jinou formou než přes třídní knihu!
3. oznámkovat zaslané domácí úkoly od studentů prostřednictvím volby Známky. Nelze bodovat domácí úkoly jinou formou, například přes nabídku Přidej body (krom domácích prací, kde je zbytek bodů dodán touto formou).
4. každodenně sledovat oznámení na ředitelské nástěnce a v ředitelně školy a řídit se jimi, kolejní ředitelé navíc mají povinnost sledovat kancelář kolejních ředitelů

13. Práva profesorů

Každý profesor má právo přijmout na svoje hodiny studenty podle vlastního uvážení.
Z hodiny může vyřadit studenty za nízkou docházku, neomluvené hodiny a též studenty, kteří jsou problémoví v chování na jeho hodinách i na chatech nebo kteří mu neprojevují respekt a narušují jeho výuku.

Profesor má právo po přijetí do stálé funkce zažádat o vyučování povinného předmětu. Rozhodnutí o vyhovění této žádosti potom přísluší inspektorům.

Profesor vyučující povinný předmět má právo během svého působení zažádat o změnu na nepovinný předmět. Této žádosti je vyhověno s tím, že 3. a vyšší ročníky dovede profesor jako povinné, druhé ročníky si zažádají o změnu PP.

14. Odměny profesorů

Profesor, který v měsíci odučí všechny hodiny, případně velké procento hodin v řádném termínu (a učí více než 1 třídu), je odměněn dle procenta odučení hodin bronzovou, stříbrnou nebo zlatou kartou a pochvalou.

Pokud odučí celý rok 100% řádných hodin, obdrží finanční odměnu 300 galeonů

Profesor, který bude při namátkových kontrolách prokazovat standatní či nadstandartní kvality ve vyučování, může být odměněn kartou.

Profesor v trvalém pracovním poměru (tedy ne profesor ve zkušební době), který odučí během školního roku všechny hodiny v řádném termínu, nebude mít žádný pořadový trest a k jeho výuce nebudou žádné větší připomínky, získá na konci školního roku ocenění Profesor roku.

15. Sankce profesorů

Profesor, který se prohřeší proti školnímu nebo výukovému řádu (neoprávněné bodování či známky, vulgarita a nepřijatelné chování) nebo nedodržuje důležité termíny, je potrestán podle následujících stupňů:

1. veřejné napomenutí v ředitelně
2. druhé veřejné napomenutí + pokuta 100 galeonů
3. třetí veřejné napomenutí + pokuta 200 galeonů + zákaz odborných učeben
4. první důtka + pokuta 300 galeonů
5. druhá důtka + pokuta 500 galeonů, na návrh hlavního ninspektora nebo ředitelky školy může nebo nemusí být navržena degradace na konci roku, to závisí na dalších okolnostech a chování profesora.

Za nedodržení minimálního počtu odučených hodin v měsíci (50%) nebo neodučení žádné hodiny bez opravdu vážných důvodů platí následující sankce:

1. neodučení 50% - pokuta 100 galeonů + pořadový trest (viz výše)
2. neodučení 50% opakované - pokuta 200 galeonů + pořadový trest
3. neodučení žádné hodiny - pokuta 400 galeonů + pořadový trest
4. neodučení žádné hodiny opakované - degradace na konci školního roku nebo okamžitá v případě nepovinného předmětu

Za neodučení alespoň 50% hodin v každé své třídě (tedy minimálně 7 hodin) v řádném termínu za celý školní rok obdrží profesor rovněž pořadový trest, stejně tak za neodučení minimálně jedné hodiny v každé třídě v řádném termínu do konce 5. výukového týdne z důvodu mazání nulových účastí.

U nově nastupujících profesorů se první provinění počítá jako nultý trest a řeší se upozorněním přes SP.

Profesor, který obdrží více než jeden pořadový trest za provinění ohledně neodučení či nevypsání hodin, se nebude moci přihlásit do kandidatury na KŘ pro následující rok.

16. Povinnosti profesorů na přechodné penzi

Každý profesor na penzi je povinen zapojit se do nepravidelné činnosti školy jednou z těchto činností:

1. podíl na organizaci alespoň dvou akcí během školního roku nebo zorganizování této akce, tedy jako hlavní organizátor
2. zorganizovat alespoň dva semináře pro profesory či obyvatele hradu
3. podílet se na hodnocení esejí nováčků
4. spolupodílet se na zkouškách NKÚ jako přísedící profesor
5. působit jako správce kvízů
6. působit jako správce nicků při registraci
7. účastnit se famfrpálových zápasů jako hráč (minimálně 3 ze 4)
8. působit jako organizátor RS, tedy vypsat alepoň 2 RS za měsíc.

17. Odměny profesorů na penzi
Profesor na penzi pobírá pravidelný penzijní důchod a za organizaci akcí obdrží plat dle jednotlivých pravidel.

18. Sankce profesorů na penzi
Profesor, který nesplní podmínky penze, se po skončení školního roku automaticky stává duchem.

19. Povinnosti inspektorů

Každý inspektor provádí kontrolní činnost dle pokynů hlavního inspektora. Mezi základní povinnosti patří především plnění kontrolních dní dle rozpisu a hospitace u nově nastoupivších profesorů.

Další činnosti plní dle požadavků a přidělených úkolů od hlavního inspektora nebo ředitele školy. Mezi tyto povinnosti patří především kontrola limitů ve třídách, přihlášení studentů dle seznamů, hodnocení osnov profesorů

20. Sankce inspektorů

Inspektor, který bez vážných problémů neplní svěřené úkoly nebo nedodržuje důležité termíny, je potrestán podle následujících stupňů:

Neprovedení inspekce v určeném termínu - pokuta 25 galeonů
Nedodržení kontrolního dne - pokuta 25 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy 2x - pokuta 100 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy 4x - pokuta 200 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy 5x - degradace

 

Serverový čas 19:39:45 | Stránka načtena za 13 ms.
Created by Gobie & Studna & JiKo & JS © 2003 - 2018 | All rights reserved
| Nahoru | Zpět Verze 8.3