Logo - Děravý kotel

Výukový řád

1. Obecný řád výuky

Bradavice jsou kouzelnická škola, kterou studenti navštěvují, aby si rozšířili své znalosti v oblasti kouzelnických věd. Studium na této škole trvá 7 kouzelnických let. Výuka v E-Bradavicích probíhá ve formě pravidelné on-line výuky v jednotlivých třídách na EB chatech - učebnách.
Není povolené provozovat výuku na externích webech ve vlastních učebnách s nutnou další registrací studentů ani na veřejných chatech z důvodu nutnosti přístupu archivu pro inspektory.

2. Školní rok

Školní rok na E-B trvá většinou 16 týdnů + odpovídající prázdniny, z toho plyne, že jednomu kalendářnímu odpovídají dva školní. První Školní rok začíná začátkem září a končí v polovině ledna, druhý pak začíná koncem února a končí na konci června.

3. Pravidelná výuka

Každý žák E-B musí navštěvovat minimálně jeden předmět pravidelné výuky (tedy kromě kurzů, které jsou nadstardandní výukou), jinak bude ze školy vyloučen.

Každý student je povinen pravidelně se zúčastňovat výukových hodin, pokud se z vážných důvodů nemůže na hodinu dostavit, je povinen se omluvit profesorovi do kabinetu. Dodatečnou omluvu nejsou profesoři povinni přijmout a též si mohou určit dobu, do které je nutno dodatečnou omluvu zaslat, nejpozději je to ovšem 3 dny po konání hodiny, později již systém omluvu neumožňuje.
Pokud je studentova nepřítomnost delší než jeden den, může si zadat Studijní volno a potom je po tuto dobu z hodin omlouván automaticky.
Za jeden školní rok si student může zadat maximálně 21 dní studijního volna.

Za účast na hodině získává student 10 bodů, pokud je jeho účast pouze částečná, tedy nezúčastní se hodiny celé nebo hodina trvá méně než 30 minut, získává 5 bodů za poloviční účast. V případě neomluvené neúčasti naopak 10 bodů ztrácí.

Student, který se bez omluvy vícekrát za sebou nedostaví na hodinu, může být profesorem z výuky vyřazen, zde záleží na benevolenci profesora, rovněž si profesor může na svých hodinách určit další pravidla pro studium jeho předmětu.

Automaticky je vyřazen student na konci pátého výukového týdne, pokud má v té době nulovou účast na hodině, proto je nutné na začátku roku se zúčastnit alespoň některé z prvních hodin a rovněž tak je profesor povinen odučit do pátého výukového týdne co nejvíce řádných hodin, minimálně ale jednu.

Automaticky je též vyřazen student za 5 neomluvených hodin a za 8 neúčastí (nebo 5 za sebou), protože takovouto "docházku" určitě není možno považovat za pravidelné chození na hodinu. Pokud má student vážné potíže, které mu brání se těch 5 týdnů za sebou výuky účastnit, je v jeho vlastním zájmu dát vědět ředitelce školy sovou důvody své dlouhodobnější neúčasti, potom není student za tyto neúčasti za sebou z výuky systémově vyřazen (neplatí ovšem pro 8 neúčastí celkově)

Pro postup do vyšší třídy je student povinen zúčastnit se alespoň 50% odučených hodin, v případě pozdnějšího přihlášení nebo sníženého počtu odučených hodin však nejméně 5-ti hodin (v případě nižšího počtu nebude postup povolen ani při dosažení 50% přítomnosti).

Toto pravidlo platí pro postup do vyšší třídy ve všech vyučovacích předmětech.

Během vyučovací hodiny lze studentovi přidělit body za aktivitu, odpovědi na otázky a správně provedená kouzla, nejvýše však do hodnoty 50 bodů za jednu vyučovací hodinu.

Je samozřejmě zakázáno přihlásit se z naprosto logických důvodů na dvě hodiny konané ve stejný čas.

4. Vyučovací hodina

Vyučovací hodina trvá 45 - 55 minut podle volby jednotlivých profesorů (nelze mít vyučovací hodinu naplánovánu kratší než 45 minut). Je realizována výlučně v učebnách EB, není dovoleno vykonávat výuku mimo prostory EB z důvodu namátkových kontrol obsahu a délky hodin a aktivity studentů ze strany inspektorů.

Hodinu lze odučit s jakýmkoliv počtem studentů větším než 1, hodinu s 1 přítomným studentem odučit nelze.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří hodina, na které jsou psány postupové testy nebo praktická zkouška. Tuto hodinu lze zapsat a přidělit studentovi normální docházku a aktivitu, pokud ostatní studenti budou psát testy náhradním způsobem a nebude se test přesunovat na hodinu jinou. Výjimka samozřejmě neplatí pro náhradní hodinu, na které se ani testy psát nesmějí.!!!

Typy hodin

Normální hodina:
Pokud se hodina koná v normálním čase dle rozvrhu, trvá více než 30 minut a je na ní realizován normální program dle osnov, zapisuje se jako normální hodina, je za ni přidělena normální docházka i aktivita, počítá se do odučených hodin za měsíc a je za ni přidělen plat.

Náhradní hodina:
Pokud se hodina koná v jiném než normálním čase, posunutá o více než 15 minut dopředu či dozadu nebo konaná v úplně jiném termínu (tedy je to hodina NÁHRADNÍ), zapisuje se do třídní knihy jako náhradní hodina - viz typ hodiny - a za účast na ní nejsou přidělovány body, ani se nepočítá do procent pro docházku, pouze jsou přidělovány body za aktivitu.

V tématu náhradní hodiny je nutno uvést, za kterou hodinu je to náhrada (datum).
Na náhradní hodině se vzhledem k tomu, že není pro studenty povinná, nesmějí konat žádné důležité akce, jako například postupové zkoušky, testy apod.

Student se nesmí účastnit náhradní hodiny na úkor některé ze stálých hodin ve svém rozvrhu.

Náhradní hodina se nepočítá do 100% řádně odučených hodin v měsíci, počítá se ale do nutných 50% odučených hodin a je za ni přidělován normální plat.

Pokud se koná více náhradních hodin stejné třídy za sebou, je nutné mezi nimi dodržet 10 minutovou přestávku.

Náhradní hodinu nelze vypsat o vánočních a velikonočních prázdninách.

Náhradní hodinu je nutné VLOŽIT RUČNĚ DO ROZVRHU.

Náhradní hodina, na kterou se nikdo nedostaví nebo se na ni dostaví 1 student, se NEZAPISUJE!

Neodučená hodina
hodinu neodučenou z důvodu malé účasti studentů, je nutno zapsat jako NEODUČENOU - viz typ hodiny (pro malou účast nebo jiný důvod, proč nebyla odučena), účastníkům zadat POUZE poloviční účast a přidělit neúčast těm, co se hodiny nezúčastnili (omluvenou či neomluvenou). Takovouto hodinu samozřejmě nelze později nahradit, náhradní hodiny lze vypsat pouze kvůli zrušení hodiny vinou profesora !!!

Hodina neodučená pro účast 1 studenta, tedy hodina, kterou profesor odučit nesmí, se jednou za měsíc počítá jako odučená do 100% řádně odučených hodin na ocenění Profesor roku, pokud ji profesor zapíše jako typ NEODUČENÁ a do tématu napíše: z důvodu účasti 1 studenta. Aby tuto výjimku však profesor mohl uplatnit, je povinen čekat alespoň 12 - 15 minut, zda nedorazí další studenti.

Zrušená hodina:
hodinu, kterou nemůžete odučit, jste povinni zrušit v rozvrhu a též byste ji měli odvolat na profesorské nástěnce s alespoň přibližným důvodem zrušení hodiny, pokud nechcete podrobnosti psát na nástěnce, prosíme o přesnější vysvětlení v ředitelně školy či sovou inspektorům či ředitelce školy. Hodiny, které nemůžete odučit z předem neočekávaných vážných důvodů, tedy na poslední chvíli, jste povinni odvolat prostřednictvím např. SMS ředitelce školy, aby vám mohla být hodina zrušena z rozvrhu, pokud tak nemůžete učinit osobně z důvodu pobytu mimo net nebo pokud nemáte internet v mobilu, jinak samozřejmě osobně.
Nadále není možné omlouvat hodinu prostřednictvím kolegů, kteří vám ji zrušit nemohou.

Za hodiny, které nebudou odučeny a nebude studentům předem dána zpráva o jejich nekonání, obdržíte pokutu 25 galeonů a za každé dvě pokuty bude následovat pořadový trest.

Zkrácená hodina:
hodinu, kterou z jakéhokoliv důvodu odučíte pouze zkrácenou, tedy nedosahující ani 30 minut, jste povinni zapsat s tématem ZKRÁCENÁ HODINA - viz typ hodiny. Tato hodina vám nebude proplacena, ale bude se počítat do procent odučených hodin v měsíci.

Jako zkrácenou hodinu zapište například celohodinové opakování, pokud netrvá ani 30 minut, nebo hodinu zkrácenou z vašich osobních důvodů.

Jako zkrácenou nesmíte zapsat hodinu, která bude trvat méně než 15 minut a hodinu, na které není nic probíráno, hodnoceno ani opakováno !!! Takovou hodinu jste povinni zapsat jako NEODUČENOU.

Jako zkrácenou také nesmíte z programových důvodů zapsat náhradní hodinu (kolize typů hodiny), takže pokud u náhradní hodiny nemáte ani těch 30 minut času, neprovozujte ji :)

5. Domácí úkoly

Na konci hodiny pravidelné výuky může být zadán domácí úkol, který je pedagogem oznámkován a bodově ohodnocen.

Úkoly se dělí na povinné a Nepovinné.

Povinný domácí úkol musejí vypracovat všichni studenti přihlášení na hodině a jejich neomluvené neodevzdání je profesor povinen ohodnotit známkou T!!!
Nepovinný domácí úkol mohou vypracovat pouze zájemci a není hodnocen při neodevzdání známkou T.

Běžné domácí úkoly by neměly být složité ani příliš obsáhlé, aby je zvládli i mladší studenti a jejich požadovaná délka by neměla přesahovat 1/2 - 1 A4 vzhledem k bodovému hodnocení max 20 bodů za V.
Do domácích úkolů lze započítat i ohodnocení sešitu s celoročními zápisky, které by samozřejmě měly být za celý školní rok.


Vypracování domácího úkolu se hodnotí následovně: Vynikající (20 bodů), Nad očekávání (15 bodů). Přijatelné (10 bodů), Mizerné (5 bodů), Hrozné (0 bodů).


Celoroční práce (CP), esej
Tato práce je složitější a má větší rozsah než obyčejný úkol a je také více bodově hodnocena. Jedná se o velmi důležitou práci, na které by si měl každý student dát záležet. Její požadovaná minimální délka by měla být vzhledem k bodovací tabulce max. 2 a 1/2 A4, protože delší práce nemůže být dostatečně obodována v limitu bodů za esej. Profesor není povinen tuto celoroční práci zadat. Je možné zadat maximálně 2 celoroční práce hodnocené zvýhodněnou známkou, jednu povinnou a jednu nepovinnou.


Počet domácích úkolů
Každý profesor je povinen zadat minimálně 2 povinné domácí úkoly (včetně celoročních prací) za 1 školní rok, tedy každému studentovi přidělit minimálně 2 známky za domácí úkol (nebo domácí práci) a to včetně Trolla při jeho neodevzdání.

Maximálně může těchto známek udělit 12 (z toho dvě za celoroční práce/eseje - viz výše).


Domácí úkoly je každý profesor povinen zadat do úkolníčku studentů včetně celého znění úkolu (není možné úkoly dávat ve formě odkazu někam jinam a ani není možné někde jinde znění domácích úkolů zveřejňovat) a jejich odevzdání zahrnout do klasifikace a poté ohodnotit známkou.

Ohodnotit úkol a přidělit známku je profesor povinen co nejdříve po termínu odevzdání úkolu, nejpozději ovšem do 14 dnů od poslední možnosti zaslat úkol.

Domácí úkoly lze posílat pouze přes úkolníček, nelze je zasílat profesorům na soukromé maily ani do SP, takovýto úkol nelze ohodnotit a nelze takto posílat ani opravené domácí úkoly, každý domácí úkol musí být zaslaný do databáze školy!!!

Termín pro odevzdání domácích úkolů si určuje profesor sám, pouze je nutné dodržet pravidla úkolníčku, viz úkolníček - zelený nápis nahoře, limity pro odevzdávání.

Termín, který již uplynul, není možné prodlužovat libovolně dle přání studentů, ale lze zadat takzvaný dodatečný termín, který je již nutné ohodnotit známkou o stupeň zhoršenou z hlediska férovosti k těm, co úkol dodají v termínu. Porušení tohoto pravidla bude považováno za porušení řádu.

Domácí úkol, který není znalostní, tedy nevyžaduje odpovědi na otázky či poznání obrázku, ale je takzvaně vyprávěcí, musí mít zadaný minimální rozsah (počet slov, počet metod apod.) pro známku V (minimálně ale cca 200 slov).

6. Ostatní známky

Na hodinách pravidelné výuky jsou přidělovány body, nikoliv známky. Přesto existuje jedna výjimka a tou je závěrečný test či praktická zkouška

Závěrečné opakování - na konci školního roku profesor zadá velké, tedy obvykle celohodinové opakování.
Výsledkem takového velkého opakování je poté známka, která má hodnotu větší než obyčejná (tedy více než 20), protože část bodů se zapíše jako aktivita v hodině, vzhledem k tomu, že na celoročním opakování jiná aktivita v hodině není, dále tuto známku budeme nazývat jen "zvýhodněná známka".

Zvýhodněná známka má celkovou hodnotu podle maximálních bodů, které lze za test/praktickou zkoušku získat.

To se odvíjí od délky a složitosti testu, takže celkové bodové ohodnocení je od cca 40 bodů za lehčí nebo kratší test až po 70 bodů, což je maximální bodové ohodnocení testu, test za více bodů nelze studentům předložit.

Zvýhodněná známka se pak skládá z vlastní známky (ta má hodnotu jako klasická známka) a dodatku, který tvoří zbytek bodů získaných v testu, a který se ukládá jako aktivita v hodině, tedy například při maximu bodů v testu 50 bodů, se uloží známka V (20 bodů) a aktivita v hodině 30 bodů, aby výsledný součet byl těch 50, při bezchybném vypracování.

Při neúplné správnosti se celkový počet samozřejmě snižuje, vždy ale součet aktivita + známka musí představovat body získané za test a známka navíc představuje i úspěšnost vypracování testu.

Zároveň samozřejmě platí, že obojí, aktivitu i známku je nutné zadat po skončení hodiny v jejím hodnocení, aby bylo kontrolovatelné dodržení tohoto pravidla.

Pokud profesor organizuje i pololetní test, přiděluje za něj studentovi pouze body, nikoliv známku.

Praktická zkouška - kromě postupové zkoušky (celoročního opakování) lze udělit zvýhodněnou známku za praktickou celoroční zkoušku, pokud je organizována na zvláštní hodině, tedy oddělená od testu.

Profesor tedy nesmí přidělit dvě známky v jedné vyučovací hodině.

Každý profesor je povinen za rok organizovat závěrečné opakování nebo praktickou zkoušku a udělit tak minimálně jednu zvýhodněnou známku (viz informace dále), maximálně může udělit však DVĚ tyto zvýhodněné známky, tedy závěrečné opakování a praktickou postupovou zkoušku.
Jinou, než zvýhodněnou známku nelze na hodině přidělit!!!

Celoroční test, případně praktická zkouška, smí být ohodnocen zvýhodněnou známkou pouze tehdy, pokud ho student píše na řádné opakovací hodině! Pokud ho dopisuje později formou SP (jiná forma krom této nebo dopisování v záložní učebně není možná), smí za něj již obdržet pouze obyčejnou známku, nicméně i tuto známku je profesor povinen přidělit, to znamená, že minimálně závěrečné opakování je student povinen absolvovat na hodině či v náhradním termínu a pokud tak neučiní, je mu přidělena známka T.

Celkový počet známek za školní rok je minimálně 3 (bez Trollů), proto je profesor povinen vypsat minimálně 2 povinné domácí úkoly + 1 celohodinové opakování.

Bez udělení tohoto minimálního počtu známek nelze přidělit na vysvědčení známku umožňující studentovi postup do vyšší třídy.

7. Povinný předmět - Novela od 1.9.2023
Nově na této škole není třeba volit povinný předmět, na jehož základě se v minulosti postupovalo ve studiu.

V současné době student postupuje ve studiu podle nejvýše dostudovaného postupového předmětu, nezávisle na tom, jestli předmět patřil původně mezi povinné či ne.

Mezi tyto postupové předměty patří všechny předměty vyučované 7 let, tedy nepatří k nim elfština, lékouzelnictví (které se momentálně nevyučuje) a kurzy.

Tato změna byla provedena především kvůli možným změnám v životě studenta, která mu občas zabránila studovat v některém školním roce svůj povinný předmět a způsobila jeho "zamrznutí" v určitém ročníku a někdy i nemožnost studovat další předměty ve vyšší třídě.

8. Postup do dalšího ročníku - Novela od 1.9.2023

Student postupuje do vyššího ročníku úspěšným zakončením kterékoliv třídy, ve které studuje ve svém dosaženém ročníku (tedy ne třídy nižší, i když v nich samozřejmě může rovněž studovat).

Na konci školního roku profesor vypisuje postupové zkoušky, na jejichž výsledku závisí celková známka na vysvědčení.
Studentovi bude umožněno postoupit do vyššího ročníku, má-li vysvědčení s dobrou známkou z předmětu, který studuje v nejvyšší třídě. Dobrou známkou se rozumí Vynikající, Nad očekávání nebo Přijatelné.

Tuto "dobrou známku" je možno udělit pouze v případě, že se student zúčastní závěrečného opakování a získá ještě další dvě známky kromě T za domácí úkoly nebo praktickou zkoušku (podle stylu organizace výuky profesora).

Známka na vysvědčení vychází ze všech přidělených známek, přičemž profesor si může určit váhu jednotlivých známek, do výsledné známky se ale samozřejmě započítávají i Trollové (s hodnotou 5 nebo 6), tudíž student, který obdržel Trolla, tedy nevypracoval ony minimálně dva povinné domácí úkoly, nemůže obdržet na vysvědčení známku V.

9. Zkoušky NKÚ - Novela od 1.3.2023
Student, který dokončil základní výuku některého předmětu (kromě doplňkové/nadstavbové), se může přihlásit na zkoušku NKÚ, pokud je organizována, následující rok po dokončení studia předmětu či kdykoliv později. Na tuto zkoušku se přihlašuje do pololetí ve fóru k tomu určenému.

Zkouška je organizována tehdy, pokud se na ni přihlásí minimálně 5 zájemců a alespoň tři z nich zašlou povinnou esej. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu, že zkoušky NKÚ nejsou povinné a jejich příprava a hodnocení zabere profesorovi hodně práce, tudíž se vyplatí ji organizovat pouze pro více zájemců.

Student (zaměstnanec), který vykonal zkoušku NKÚ z nějakého předmětu, se může přihlásit a navštěvovat tentýž předmět u jiného profesora, nemůže však u něj skládat další zkoušku NKÚ. Zaměstnanci a absolventi mohou po složení zkoušky NKÚ opakovat předmět i u stejného profesora, pokud je ke studiu ochoten je přijmout, vzhledem k tomu, že jejich body se nezapočítávají do šp a tudíž je lhostejné, zda studují něco stejného znovu. V takovém případě si ale tento obyvatel musí zažádat o reset svého studia z uvedeného předmětu, jinak mu nebude umožněno přihlášení na hodinu, protože se lze vždy přihlásit pouze na hodinu, na kterou má obyvatel právo docházet.

Pokud se profesor rozhodne, může ve výjimečných případech povolit studium stejného předmětu i studentovi, který složil NKÚ a není absolventem. Vzhledem k tomu, že jeho body se do poháru počítají, by měl profesor zajistit, aby se neopakovaly všechny stejné domácí úkoly, pokud je v průběhu studia mění, není problém přijmout studenta opakovaně, jde jen o to, aby neodevzdával vše naprosto stejné znovu. V takovémto případě je opět nutné požádat o reset studia daného předmětu.

10. Zkoušky OVCE
Student, který složil alespoň jednu zkoušku NKÚ a nemá zájem o další studium či zkoušky, se může přihlásit na zkoušku OVCE, která je nejvyšší a poslední zkouškou na této škole.

Na tuto zkoušku se přihlašuje dle svého rozhodnutí během prvního výukového měsíce ve fóru pro zkoušky NKÚ.

Zkouška OVCE se skládá pouze z písemné práce, kterou je student povinen vypracovat v určeném termínu, je povinen během roku konzultovat její vypracování se svým konzultantem a minimálně 7-10 dní před termínek odevzdání mu zaslat hotovou práci ke zhodnocení, aby ji mohl doporučit či nedoporučit ke zkoušce.

Práce je z obecných témat HP a vyučovaných předmětů, které student absolvoval a dostává na výběr z několika témat.

Svoji práci poté obhajuje před komisí složenou z vedení školy a profesorů většinou v přípravném týdnu či některém bezvýukovém (nebo málovýukovém) či prázdninovém dni během následujícího roku.

Složením zkoušky OVCE se student stává automaticky absolventem školy bez povinnosti docházet na hodiny, tudíž se již se dalších zkoušek ani pravidelného studia neúčastní (kromě případně speciálních zkoušek pro absolventy, které mohou být v budoucnu organizovány - např. bystrozorské zkoušky).

Zkoušku nemůže skládat student, který je v přípravném roce, tedy v roce zpracovávání práce, zmražen, potom se případně jeho zkouška přesune na další rok.

Student přihlášený na zkoušku se dle vybraného tématu domluví sám s profesorem, který by měl působit jako jeho vedoucí práce, to znamená, že si sám tohoto vedoucího domluví a sežene.

Vzhledem k počtu zkušených profesorů potřebných pro tuto zkoušku, je povolená pouze jedna zkouška OVCE v jednom školním roce, v případě většího počtu NKÚ nebo přesunu z minulého roku může být zkouška pro školní rok odřazena úplně.

11. Nadstavbové (postgraduální) studium - Novela od 1.9.2023
Profesor vyučující svůj předmět dlouhodobě, tedy realizující již delší dobu 7. ročníky a pravidelně již neučící všechny třídy, může pro studenty, kteří studium dokončili, organizovat takzvané nadstavbové neboli postgraduální studium.

Toto studium je vyšší formou studia a jeho pokračováním, tedy třídy 8. a vyšší (do 10. ročníku) dle zájmu profesora a rozsahu jeho další výuky.

Nadstavbové studium by mělo zahrnovat složitější teorii, výuku neverbálního kouzlení, přídavné metody klasického obsahu předmětu apod.

Třídy nadstavbového studia lze vypsat pouze v případě, že profesor neučí všechny ročníky, protože může vyučovat celkově pouze sedm tříd. Obsah postgraduálního studia je nutné zkonzultovat s ředitelkou školy nebo inspektorem výuky.

Výuka je shodná s normální výukou, tedy obsahem jedné třídy je opět 14 výukových hodin a postup do takzvaných vyšších tříd, 9. a případně i 10.

12. Kurzy - Novela od 1.3.2024
Kurzy jsou jednoletá nebo víceletá dobrovolná studijní aktivita obyvatel hradu organizovaná profesory - lektory.

Profesoři - lektoři, dále jen lektoři, organizují svoji výuku dle vlastních požadavků ohledně doby konání hodin (pravidelná či nepravidelná s ohledem na dny), celkového počtu hodin i dalších pravidel postupu či opakování kurzu, musí ale dodržet minimální požadavky, tedy alespoň 7 hodin ročně, což je polovina hodin běžné výuky a zorganizování postupového testu na hodině z důvodu přidělerní zvýhodněné známky, pokud jde o postupový kurz.

Účastníky kurzu může lektor omezit věkově, ročníkově nebo i dalšími požadavky kurzu.

Kurz je organizován pouze jeden rok nebo jiný jistý počet roků dle volby lektora. Požadavky pro postup určuje též lektor.

Účastníci kurzů dostávají body za aktivitu v hodině, nově také body za docházku s ohledem na postup do dalšího ročníku kurzu, který je podmíněn vypracováním postupového testu.

Účastníci, kteří kurz dokončí, obdrží certifikát o jeho absolvování.

13. Organizace výuky
1. Vypsání hodin
Každý profesor je povinen do zahájení přihlašování na hodiny vypsat alespoň základní hodiny pro první ročníky, ostatní může přidat postupně na základě dohody se studenty, nejpozději však do generování rozvrhu. Pokud první ročník nebude vyučovat, je povinen vypsat třídy vyšší, tak aby na začátku přihlašování na hodiny měl vypsanou alespoň nějakou třídu.

Možnost vypsání hodin je závislá na schválených osnovách, bez schválení není možné hodiny vypsat.

2. Počty tříd - Novela od 1.9.2023
Profesor může vypsat pro každý ročník pouze jednu třídu (s ohledem na nutnost rovnoměrného obsazení všech předmětů).

Platí zároveň pravidlo, že minimum ve třídě bude dodrženo do konce 9. výukového týdne, tedy bude počet ve třídě alespoň limitní, jinak bude povinen třídu zrušit.

Minimální počet studentů pro otevření třídy:
- 6 v prvních třídách (toto pravidlo neplatí v případě, že profesor vyučuje pouze minimální počet tříd, tedy 1 nebo 2)
- 4 ve 2. - 4. třídách
a 3 v 5. - 7. třídách

U postgraduálního studia platí tyto limity:
- 6 v 8. třídě
- 4 v 9. a 10. třídě

Vzhledem ke zrušení povinných a nepovinných předmětů profesor nepodléhá žádným podmínkám ohledně otevření tříd kromě povinných 2 (výjimečně 1 - viz Povinnosti profesorů) tříd.

Profesor ve zkušební době může otevřít pouze jednu třídu.

3. Délka hodin
Vyučující hodina by měla být dlouhá v rozmezí od 45 do 55 minut, a měla by začínat v celou hodinu kvůli nepřekrývání hodin, poslední hodina (hodiny o 22 či 23 hodině) může začínat o půle, pokud je potřeba udělat přestávku mezi nimi, nebo může začínat pár minut (dle délky hodiny) po celé a končít o celé.

Vyučovací hodiny nesmějí být vypsané na sobotu kvůli konání slavností a famfrpálových zápasů

4. Organizace hodin
Profesor si organizuje hodiny zcela dle svých představ, na konci hodiny je však povinen smazat chat jedné hodiny, ideálně vcelku kvůli uložení celé hodiny jako celku do archivu výuky.

5. Zápis do třídní knihy
Zápis do třídní knihy se skládá z označení docházky, přidělení bodů za aktivitu v hodině a za označení hodiny (normální nebo náhradní).

Docházka: Za příchod před zahájením hodiny (včetně pozdravu samozřejmě), nejpozději přesně v době, kdy začíná hodina dle rozvrhu, lze udělit studentovi vzornou docházku. Tato docházka ale předpokládá též aktivitu po dobu konání hodiny a reagování na otázky profesora a lze ji udělovat na základě rozhodnutí profesora totu možnost využít.
Opakované zneužití přidělení vzorné docházky bude sankcionováno odnětím práva vzornou docházku udělovat.
Pozdní příchod na hodinu je bodován dle vnitřních pravidel profesora, nicméně rozhodně nelze přidělit studentovi plnou docházku, pokud přijde v polovině nebo okolo poloviny hodiny, v tomto případě obdrží student poloviční přítomnost.
Pokud student není na hodině vůbec aktivní, to znamená, že jen přijde, maximálně pozdraví při příchodu, obdrží dle dalších pravidel profesora omluvenou nebo neomluvenou neúčast.

Označení hodiny: Profesor je povinen správně označit typ hodiny, která byla odučena (viz VŘ výše)

Každý profesor je povinen si zkontrolovat zápis do třídní knihy po jeho vyhotovení a případné nesrovnalosti v přidělení bodů si zkontrolovat v operacích školy a do 48 hodin po zapsání OPRAVIT v Přehledu docházky Opravy v databázi vzniklé nedodržením tohoto pravidla budou nadále účtované poplatkem 600 galeonů !!!

Chybný zápis v třídní knize, především neoprávněné přidělení bodů bude při namátkovém zjištění potrestáno pořadovým trestem (viz Tresty).

Zápis do třídní knihy by měl být proveden z důvody kontroly inspektorů ten samý den nejpozději do půlnoci. Pozdější zápis (nejpozději do dvou dnů, ideálně ale druhý den) prosím ohlaste v ředitelně školy.

6. Přidělování bodů přes Přidej
Přes přidej smějí být přidělovány pouze body, jejichž důvod lze nalézt ve výběru volby Přidej, tedy v případě vyučovací hodiny pouze oprava chybně zadaných bodů za aktivitu. Přes tuto volbu NELZE opravovat body za docházku, ty je nutné opravit v Přehledu docházky.
14. Povinnosti profesorů

Každý profesor je povinen před zahájením výuky:

1. vytvořit VLASTNÍ (neokopírované jako celek z jiného webu či učebnice) osnovy na 14 týdnů výuky v jednom školním roce (včetně opakovacích hodin a postupových zkoušek) pro všechny svoje ročníky a tyto osnovy zapsat do svého Nastavení - volba Osnovy (nejpozději před odjezdem na hrad - dle pokynů inspektopra provádějícího kontrolu osnov).

2. založit si svůj kabinet a aktualizovat údaje v něm

3. vypsat alespoň 2 třídy, to znamená 2 výukové hodiny za týden do zahájení výuky a generace rozvrhu.

4. profesor je povinen vypsat alespoň základní třídy nejpozději do zahájení přihlašování na hodiny.

Pokud se profesor rozhodne ze závažných důvodů (maturita, státnice, zdravotní nebo pracovní důvody apod.) otevřít pouze jednu třídu, nebudou jeho odučené hodiny zahrnuty do hodnocení na Profesora roku ani Vzorného profesora a nebude moci získávat karty za odučení 100% hodin.

Právo vyučovat pouze jednu třídu má, samozřejmě též s omezením ocenění a karet, i profesor poslední školní rok před odchodem do penze dojíždějící svůj poslední ročník.

Noví profesoři mohou vyučovat jen první ročníky, ostatní musí zabezpečit výuku pro nováčky a postupující studenty vyšších ročníků. Výukové hodiny musí být v rozsahu 45-55 minut.


Po zahájení výuky je každý profesor povinen:

1. pravidelně se zúčastňovat výuky a pokud možno předem hlásit svoji neúčast.
Odvolané hodiny je každý profesor povinen smazat z rozvrhu, aby se v něm neukazovaly studentům, ale také jejich zrušení oznámit na nástěnce školy a v ředitelně s nějakým vysvětlením, proč hodinu ruší, pokud ten důvod není uvedený na té nástěnce rovnou, je to nejenom slušné ... ale nově to je prostě i vaše povinnost.

2. po ukončení hodiny a nebo v nejbližší době po ní (nejpozději do konce dne konání hodiny) zapsat do třídní knihy účast a obodování aktivity studentů na hodině. Nelze přidělovat body za hodinu jinou formou než přes třídní knihu!

3. oznámkovat zaslané domácí úkoly od studentů prostřednictvím volby Známky. Nelze bodovat domácí úkoly jinou formou, například přes nabídku Přidej body (krom domácích prací, kde je zbytek bodů dodán touto formou).

4. každodenně sledovat oznámení na ředitelské nástěnce a v ředitelně školy a řídit se jimi, kolejní ředitelé navíc mají povinnost sledovat kancelář kolejních ředitelů

S touto povinností samozřejmě souvisí i povinnost pravidelně se do školy přihlašovat. V období prázdnin není nutná úplně každodenní přítomnost, nicméně neaktivitu delší než 3 dny je profesor povinen nahlásit v ředitelně školy nebo si nastavit dovolenou!

Nedodržování této povinnosti bude nadále považováno za porušení výukového řádu!

15. Práva profesorů

1. Každý profesor má právo přijmout na svoje hodiny studenty podle vlastního uvážení.

Z hodiny může vyřadit studenty za nízkou docházku, neomluvené hodiny a též studenty, kteří jsou problémoví v chování na jeho hodinách i na chatech nebo kteří mu neprojevují respekt a narušují jeho výuku.


2. Profesor má v případě hlídaného režimu právo na každý školní rok zažádat o právo přidělovat vzornou účast a právo přidělovat včasné omluvenky.

Studentům, kteří na hodinu přijdou včas, tedy přesně na začátek hodiny a budou aktivní, tedy nebudou celou hodinu jen mlčet, je možné udělit takzvanou Vzornou účast zvýšenou o 3 body oproti účasti běžné.

Studentům, kteří se v kabinetu omluví před zahájením hodiny, záleží na profesorovi, jak moc před zahájením hodiny omluvenku přijme, lze udělit včasnou omluvenku. Tato omluvenka je obodována 3 body namísto nulové omluvenky dodatečné a je přidělována při zapisování účasti na hodině do třídní knihy, pokud si profesor tyto omluvenky dal nastavit.

Pokud chcete studentovi přidělit omluvenou hodinu za neaktivitu na hodině, musíte zadat 0 bodů za aktivitu a nechat účast, pokud byste zadali omluveno, systém zadá neoprávněně včasnou omluvenku, tedy ony 3 body.

Opakované zneužití vzorné účasti pro studenty nevyhovují pravidlu pro vzornou účast nebo přidělování zvýhodněné omluvenky bez včasné omluvy v kabinetu, bude potrestáno odebráním této možnosti, toto porušení nespadá do napomenutí profesorů, protože je to volitelná součást vaší práce.

Obě práva jsou na konci roku resetována, tudíž je nutné si o ně zažádat na začátku každého školního roku!

O právo na přidělování vzorné účasti a omluvenek předem není možné zažádat v nehlídaném režimu.

16. Odměny profesorů

Profesor, který v měsíci odučí všechny hodiny, případně velké procento hodin v řádném termínu (a učí více než 1 třídu), je odměněn dle procenta odučení hodin bronzovou, stříbrnou nebo zlatou kartou a pochvalou.

Pokud odučí celý rok 100% řádných hodin, obdrží finanční odměnu 300 galeonů

Profesor, který bude při namátkových kontrolách prokazovat standatní či nadstandartní kvality ve vyučování, může být odměněn kartou.

Profesor v trvalém pracovním poměru (tedy ne profesor ve zkušební době), který odučí během školního roku všechny hodiny v řádném termínu, nebude mít žádný pořadový trest a k jeho výuce nebudou žádné větší připomínky, získá na konci školního roku ocenění Profesor roku.

Profesor v trvalém pracovním poměru (tedy ne profesor ve zkušební době), který odučí každý měsíc alespoň 80% hodin, získá alespoň dvě pochvaly za odučení 100% hodin, nebude mít žádný pořadový trest a jeho výuka bude na dostatečné úrovni, získá na konci školního roku ocenění Vzorný profesor (ocenění je udělováno pouze v hlídaném režimu).

17. Sankce profesorů

Profesor, který se prohřeší proti školnímu nebo výukovému řádu nebo nedodržuje důležité termíny, je potrestán podle následujících stupňů:

1. veřejné napomenutí v ředitelně
2. druhé veřejné napomenutí + pokuta 100 galeonů
3. třetí veřejné napomenutí + pokuta 200 galeonů + zákaz odborných učeben
4. první důtka + pokuta 300 galeonů
5. druhá důtka + pokuta 500 galeonů, na návrh hlavního ninspektora nebo ředitelky školy může nebo nemusí být navržena degradace na konci roku, to závisí na dalších okolnostech a chování profesora.


Sankce budou přidělovány za následující prohřešky:

Za nedodržení minimálního počtu odučených hodin v měsíci (50%) nebo neodučení žádné hodiny bez opravdu vážných důvodů či za neodučení hodiny bez omluvy platí následující sankce:

1. Neomluvené neodučení hodiny - pokuta 25 galeonů, za každé dvě pokuty pořadový trest

2. neodučení 50% hodin - pokuta 100 galeonů + pořadový trest (viz výše)

3. neodučení 50% hodin opakované - pokuta 200 galeonů + pořadový trest

4. neodučení žádné hodiny v měsíci - pokuta 400 galeonů + pořadový trest

5. neodučení žádné hodiny v měsíci opakované - degradace na konci školního roku nebo okamžitá

6. neodučení alespoň 50% hodin v každé své třídě (tedy minimálně 7 hodin) v řádném termínu za celý školní rok - pořadový trest (platí jeden trest pro všechny třídy)

7. neodučení minimálně jedné hodiny v každé třídě v řádném termínu do konce 5. výukového týdne z důvodu mazání nulových účastí - pořadový trest (platí jeden trest pro všechny třídy)


Za prohrešky menšího významu - neoprávněné bodování na hodině nebo neoprávněné omluvenky, včasné neoznámkování úkolu (za každých 15 dní prodlení od nejpozdějšího data odevzdání), neomluvení zrušené hodiny v ředitelně nebo na nástěnce, neoprávněné známkování úkolů zaslaných v dodatečném termínu, dlouhodobá nepřítomnost bez zadání dovolené či ignorace pokynů v ředitelně (nepodepisování) nebo nedodržení pravidel pro zvýhodněnou známku bude při namátkovém zjištění zapsáno napomenutí a za jistý počet takovýchto napomenutí (2-4 dle závažnosti) bude přidělen rovněž pořadový trest.


Za přestupky na začátku nebo konci školního roku, které ohrožují postupy studentů nebo přímo porušují školní řád, bude rovněž přidělen pořadový trest, jeden pro každý druh přestupku. Mezi tyto přestupky patří:

1. nevypsání minimálně dvou povinných domácích úkolů v jedné nebo více třídách

2. nezorganizování závěrečného testu nebo praktické zkoušky (zvýhodněná známka) v jedné nebo více třídách

3. nepřidělení známky na vysvědčení všem studentům ve svých třídách

4. neaktualizování osnov během prázdninového pobytu

5. nevypsání alespoň jedné třídy prvního ročníku (nebo jiné, pokud 1. ročník nebude vyučován) do zahájení přihlašování na hodiny


Profesoři ve zkušební době obdrží namísto pořadových trestů pouze rady od inspektorů, nicméně opakované prohřešky budou zásadní pro příjem do stálého pracovního poměru.

18. Povinnosti lektorů

Každý lektor je povinen:

1. vytvořit VLASTNÍ (neokopírované jako celek z jiného webu či učebnice) osnovy na vlastnoručně zvolený počet hodin v jednom školním roce a tyto osnovy zapsat do svého Nastavení - volba Osnovy (nejpozději před odjezdem na hrad - dle pokynů inspektopra provádějícího kontrolu osnov).

2. založit si svůj kabinet a aktualizovat údaje v něm

3. naplánovat hodiny kurzu a vlastnoručně je vložit do rozvrhu.

4. po ukončení hodiny a nebo v nejbližší době po ní (nejpozději do konce dne konání hodiny) zapsat do třídní knihy účast a obodování aktivity studentů na hodině. Nelze přidělovat body za hodinu jinou formou než přes třídní knihu!

5. oznámkovat zaslané domácí úkoly od studentů prostřednictvím volby Známky. Nelze bodovat domácí úkoly jinou formou, například přes nabídku Přidej body (krom domácích prací, kde je zbytek bodů dodán touto formou).

6. každodenně sledovat oznámení na ředitelské nástěnce a v ředitelně školy a řídit se jimi.

S touto povinností samozřejmě souvisí i povinnost pravidelně se do školy přihlašovat. V období prázdnin není nutná úplně každodenní přítomnost, nicméně neaktivitu delší než 3 dny je lektor povinen nahlásit v ředitelně školy nebo si nastavit dovolenou!

Nedodržování této povinnosti bude nadále považováno za porušení výukového řádu!

19. Povinnosti profesorů na přechodné penzi

Každý profesor na penzi je povinen zapojit se do nepravidelné činnosti školy jednou z těchto činností, nebo kombinací více činností:

1. podíl na organizaci alespoň dvou akcí během školního roku nebo zorganizování této akce, tedy jako hlavní organizátor
2. zorganizovat alespoň dva semináře pro profesory či obyvatele hradu
3. podílet se na hodnocení esejí nováčků
4. spolupodílet se na zkouškách NKÚ jako přísedící profesor
5. spolupodílet se na zkouškách OVCE jako konzultant či oponent
6. působit jako správce kvízů
7. působit jako správce nicků při registraci
8. účastnit se famfrpálových zápasů jako hráč (minimálně 2 ze 4)
9. působit jako organizátor RS, tedy vypsat alepoň 6 RS za rok.
10. působit jako patron nových profesorů
11. působit jako rozhodčí famfrpálu (ponoc hl. rozhodčímu)
12. pomáhat vedení školy v kontrolní činnosti

20. Odměny profesorů na penzi
Profesor na penzi pobírá pravidelný penzijní důchod a za organizaci akcí obdrží plat dle jednotlivých pravidel.

21. Sankce profesorů na penzi
Profesor, který nesplní podmínky přechodné penze, tedy neprovede během roku žádnou činnost, obdrží po skončení školního roku finanční pokutu a pokud se situace bude opakovat, stává se automaticky duchem.

20. Povinnosti inspektorů

Každý inspektor provádí kontrolní činnost dle pokynů hlavního inspektora. Mezi základní povinnosti patří především plnění kontrolních dní dle rozpisu a hospitace u nově nastoupivších profesorů.

Další činnosti plní dle požadavků a přidělených úkolů od hlavního inspektora nebo ředitele školy. Mezi tyto povinnosti patří především kontrola limitů ve třídách, přihlášení studentů dle seznamů, hodnocení osnov profesorů

22. Sankce inspektorů

Inspektor, který bez vážných problémů neplní svěřené úkoly nebo nedodržuje důležité termíny, je potrestán podle následujících stupňů:

Neprovedení inspekce v určeném termínu - pokuta 25 galeonů
Nedodržení kontrolního dne - pokuta 25 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy 2x - pokuta 100 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy 3x - pokuta 200 galeonů
Neprovedení inspekce nebo kontrolního dne bez omluvy vícekrát - pokuta 400 galeonů

23. Sankce kolejních ředitelů
Kolejní ředitel, který opakovaně ignoruje důležité termíny či informace v kanceláři kolejních ředitelů nebo základní povinnosti v kolejní místnosti, může být potrestán pořadovým trestem od vedení školy.

24. Ostatní odměny
Organizátor NKÚ obdrží odměnu 400 G
Přísedící NKÚ obdrží odměnu 200 G
Konzultant OVCE obdrží odměnu 600 G
Oponent OVCE obdrží odměnu 400 G

 

Serverový čas 04:28:34 | Stránka načtena za 0.0072 sekund.
Created by Gobie & Studna & JiKo © 2003 - 2024 | All rights reserved
W3C: Valid HTML 4.01! Nahoru | Zpět Verze 8.3